ВАС отказва достъп до информация

В ново решение на ВАС се отказва достъп до информация за заплатите на общинските служители

Справката в системата на ВАС даде интересен резултат за изхода на делата на ищеца – “Център на неправителствените организации – Разград”. Част от тях са тук: решения и определения

И конкретното решение:

РЕШЕНИЕ

12460
София, 12/12/2006

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и шеста година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

при секретар Анелия Станкова

и с участието

Производството е по чл.33, ал.1 от ЗВАС.
С Решение № 174 от27.12.2005 год., постановено по адм.д. № 2/2005 г. Разградският окръжен съд е отхвърлил жалбата на Сдружение “Център на неправителствените организации в гр.Разград” гр.Разград срещу мълчаливия отказ на кмета на Община-Разград да представи поисканата информация по реда на ЗДОИ по заявление с вх.№ 74-00-55/ 13.12.2004 г. като неоснователна и недоказана.
Срещу това решение е подадена касационна жалба от сдружението, представлявано от председателя Георги Милков Димитров с оплакване за неправилност в разсъжденията на окръжния съд. Административният орган не се е произнесъл в съответната форма. Съдът не е обсъдил това обстоятелство, както и дали са спазени процесуалните и материално правните разпоредби, а в своето решение се е произнесъл само въпроса, дали исканата информация е обществена или се касае до лични данни. Счита за явно несправедливи и присъдени разноски по делото. Моли обжалваното решение да бъде отменено, като му се присъдят разноски по делото и адвокатски хонорар.
Върховният административен съд обсъди събраните по делото писмени доказателства, прецени правилността на обжалваното решение и намира касационната жалба за процесуално допустима, а по същество за неоснователна.
Не се спори по делото, че посканата от касатора с процесното заявление вх.№ 74-00-55-1/ 13.12.2004 г.информация от кмета на община Разград е за “възнагражденията на всеки един от общинските съветници от Общински съвет гр.Разград за периода 01.11.2003 г. до момента”… Настоящата инстанция възприема като правилен извода на окръжния съд, че в случая се касае за сведения относно размера на получените суми като възнаграждение за процесния период от всеки общински съветник, но като физическо лице. Поради това и като заинтересована страна в процеса са конституирани лицата, изпълняващите функциите на общински съветници.
След като предмет на спора е “мълчалив отказ”, то не може да се говори за нарушение формата на административния акт, тъй като административният орган не е задължен по закон да отговаря писмено на всички постъпили до него заявления по ЗДОИ и може да се ползува от предоставената законова възможност да постанови отказ, изразяващ се в липса на отговор в определения за това срок.
В мотивите на обжалваното решение се излагат правните доводи на съда, които изцяло са съобразени с разпоредбата на чл.2, ал.3 от ЗДОИ, според който от приложното поле на този закон изрично е изключен достъпът до лична информация. Исканата от жалбоподателя информация безспорно касае лични данни относно финансовото възнаграждение на лицата, избрани за общински съветници в гр.Разград, което обстоятелство попада в хипотезата на чл.2, ал.3 от ЗДОИ.
Освен това разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ изрично предвижда, че основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата информация. Засегнатите от исканата информация лица изрично са заявили в процеса чрез своя процесуален представител, че не дават съгласието си кметът да предостави на заявителя исканата информация, която считат, че не е с характер на обществена информация по смисъла на закона.
Касационната инстанция споделя становището, че исканата информация не е обществена.
Не е достатъчен фактът, че исканата информация е създадена или се съхранява от органа, към който е насочено искането. Същественото обстоятелство е съдържанието на исканата информация, а тя изцяло е насочена към данни от личния живот, в частност възнагражденията, на опоменатите в заявлението лица – общински съветници.
При тези данни по делото правилно окръжният съд е отхвърлил жалбата на Сдружение “Център на неправителствените организации в гр.Разград” гр.Разград срещу мълчаливия отказ на кмета на Община-Разград да представи поисканата информация по реда на ЗДОИ по заявление с вх.№ 74-00-55/ 13.12.2004 г. като неоснователна и е присъдил разноски на участвалите в процеса страни, в размер на действително направените и удостоверени по съответния начин суми.
По изложените съображения не са налице касационни основания по чл.218б, ал.1, б.”в” от ГПК за отмяна на обжалваното решение, същото е правилно, съобразено с материалноправните разпоредби и постановени при спазване на процесуалните правила.
С оглед изхода на настоящия спор, на заинтересованите страни – 12 физически лица, следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 100 лева за адвокатски хонорар на всеки един по отделно, както са направени.
Водим от горното и на основание чл.40, ал.1 от ЗВАС, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от27.12.2005 год., постановено по адм.д. № 2/2005 г. по описа на Разградския окръжен съд.
ОСЪЖДА Сдружение “Център на неправителствените организации в гр.Разград” гр.Разград да заплати направените по делото разноски от по 100 лв. /сто лева/ за всеки на следните лица: Веселин Данаилов Тодоров, Йълдъз Хаккъ Шеремед, Незиха Ахмедова Арабаджиева, Незиф Ибрям Зюлкяр, Тодор Пеев Тодоров, Миле Димитров Милев, Ахмед Мехмед Мехмед, Бонка Георгиева Цакова, Милен Станчев Малчев, Милчо Тодоров Георгиев, Симеон Асенов Захариев и Добринка Иванова Монева.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Милка Панчева

М.П.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: